Virtuele tour Klik hier

BSH Algemene Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden waarop BSH activiteiten, diensten en/of faciliteiten verleent en overeenkomsten sluit, in aanvulling

op de landelijk geldende en erkende Recron voorwaarden die u kunt vinden op www.recron.nl (“Over Recron” -> “Recron voorwaarden”). Zie ook http://www.recronservice.nl/cms/5612/Homepage

N.B. Mbt annuleringskosten (art 6) is er (conform Recron voorwaarden) verschil mbt “vakantieverblijven”(= B&B) cq “groepsaccommodatie”. Vanzelfsprekend worden de voorwaarden gehanteerd die betrekking hebben op de betreffende boeking (groepsaccommodatie: meerdere ruimtes voor > 4 personen).

Artikel 1 Werkingssfeer en totstandkoming overeenkomst

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen enovereenkomsten die door of namens BSH zijn gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

1.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met BSH of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van BSH of door het betalen van het verschuldigde tarief.

1.3 In de boekingsbevestigingsbrief/-mail worden data genoemd. Vanaf het moment van ontvangst van uw (aan-)betaling is uw boeking onzerzijds als definitief aangemerkt. Echter zolang wij uw betaling niet ontvangen hebben, betekent dit niet dat uw reservering niet zou hebben plaats gevonden maar heeft Blauwestadhoeve het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten (betaling van het gereserveerde cq annuleringskosten) van Blauwestadhoeve. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.

1.4 Is hieraan niet voldaan dan kan de boeking, zonder enig bericht van BSH aan de opdrachtgever, worden geannuleerd.

Artikel 2 Betaling

2.1 De opdrachtgever is verplicht het hele bedrag in één keer te voldoen contant na afloop van de activiteit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat binnen 14 dagen na factuurdatum mag worden betaald.

IN GEVAL VAN GROEPSARRANGEMENTEN DIENT DE VOLLEDIGE BETALING OP DE DAG VAN AANKOMST DOOR ONS ONTVANGEN TE ZIJN EVENALS EEN BORG VAN EURO 350,-.

2.2 Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient te worden betaald direct na afloop van de activiteit.

2.3 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is aan BSH een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim. Hierbij wordt een gedeelte van een maand voor een maand gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van vorderingen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.

Artikel 3 Wijzigingen van het arrangement

3.1 De opdrachtgever kan BSH tot 14 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Indien BSH niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient zij dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen.

3.2 De opdrachtgever kan tot 14 dagen voor aanvang het aantal deelnemers wijzigen tot een minimum van het in de boekingsbevestiging vermelde aantal.

Artikel 4 Annulering door opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan BSH. De datum van ontvangst van de brief door BSH geldt als annuleringsdatum. Een klant die geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot afsluiten van een annuleringsverzekering vrijwaart BSH van alle kosten en inkomsten derving.

4.2 Wordt, in de periode van het tot stand komen van de overeenkomst tot de aanvangsdatum van het arrangement, de overeenkomst geannuleerd, dan gelden de landelijk door Recron gehanteerde tarieven. Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.

Artikel 5 Annulering door BSH

5.1 BSH behoudt zich het recht te annuleren wegens de volgende gewichtige redenen:

a. Staking, schaarste van goederen, oorlogsgevaar, oproer, storing in communicatiemiddelen, storing in vervoermiddelen, vertragingen van openbare vervoersmiddelen.

b. Maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen

c. Onbespeelbaarheid van de terreinen ten gevolge van weersomstandigheden, zoals sneeuw, vorst en onweer

d. Niet of niet tijdig voldoen van (aan-)betaling zoals tijdens reservering is vastgelegd

5.2 In geval van annulering door BSH wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.

Artikel 6 Verplichtingen van BSH

BSH is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van BSH redelijkerwijs mocht hebben.

Artikel 7 Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemer

7.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van BSH om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

7.2 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd.

7.3 De deelnemer is verplicht om respectvol met de faciliteiten en terreinen om te gaan op een wijze waartoe het

krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd.

7.4 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven BSH het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichting. BSH kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de

opdrachtgever of deelnemer. BSH heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

7.5 Het is niet toegestaan om voor of tijdens het sporten alcohol te nuttigen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 BSH accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor kinderen zonder begeleiding, van ouders of andere meerderjarigen. BSH opereert conform landelijk geldende normen zodat de veiligheid van de bezoekers redelijkerwijs geboden wordt. Wanneer BSH in de nakoming van haar verbintenissen is tekortgeschoten, is BSH voor de daarvoor ontstane schade aansprakelijk. De beantwoording van de vraag of BSH tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, wordt uitsluitend bepaald door het Nederlands Burgerlijk Recht. Gebruik van Trampolines is uitsluitend individueel per trampoline toegestaan.

8.2 De opdrachtgever en/of deelnemer is jegens BSH aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van onwettig of maatschappelijk ongeoorloofd gedrag van hemzelf, of door hem ‘toegelaten’ derden. I.g.v. mis-bruik van de brandmeldinstallatie en/of brandblussers cq brandhaspels zal een boete gelden van € 200,00 en tevens zullen eventuele gevolg kosten worden belast.

8.3 BSH kan niet aansprakelijk worden gesteld als deelnemers zich onttrekken aan voorschriften, geboden begeleiding en instructie tijdens activiteiten.

8.4 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven draagt.

Artikel 9 Klachten en Rechtsgeschillen

9.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten direct en duidelijk worden

aangegeven zodat, indien redelijk, BSH direct in de gelegenheid is om het programma te verbeteren. In geval de klacht niet naar tevredenheid is opgelost dient uiterlijk binnen 14 dagen na de uitvoering de klacht schriftelijk bij BSH te worden ingediend. Uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht zal de klager een schriftelijk antwoord ontvangen.

9.2 Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van rechtsgeschillen tussen BSH en de opdrachtgever en deelnemer. Het recht om een geschil voor de rechter te brengen komt te vervallen 1 jaar na geplande afloop van het arrangement.